I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ธพส.

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

การให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐