I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน