I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน