I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส. 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณา กลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  1. แผนงานของกรรมการผู้จัดการ ธพส.
  2. หลักเกณฑ์การประเมินผล และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ธพส. ตามกรอบระยะเวลาในสัญญา โดยคำนึงถึงเป้าหมาย ความสำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน อันเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตามภาระงานของ ธพส.
 2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ได้ตกลงไว้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
 3. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการ ธพส. ต่อคณะกรรมการ ธพส.
 4. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับกรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นรายปี
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย