I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานขององค์กร  

แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ

“การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านน้ำ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

แผนยุทธศาตร์และแผนดำเนินงานขององค์กร

     บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผ่านยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

 1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
 2. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
 4. พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่
วัตถุประสงค์องค์กร

 1. องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินโครงการเชิงสังคม
 2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์กร
 3. มีกระบวนการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐาน
 4. ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ
 5. เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีขีดความสามารถสูง
 7. ผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม มีฐานะการเงินมั่นคง
 8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.
ค่านิยม
 • C : Commitment (ความรับผิดชอบปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา)
 • U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน)
 • P : Professional (ความเป็นมืออาชีพ)
 • I : Integrity (มีคุณธรรม)
 • C : Customer Centric (ความมุ่งมั่นใส่ใจทำตามความต้องการของลูกค้า)
ยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2561)

 1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
 2. ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร
 3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
 4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์

องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินโครงการเชิงสังคม

กลยุทธ์

- บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
- สร้างการเติบโตของสินทรัพย์

แผนงาน

- แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
     มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ
     มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ภายในศูนย์ราชการอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและยกระดับการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร วัตถุประสงค์

- สร้างความพึงพอใจ
- มีกระบวนการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์

- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ยกระดับการให้บริการ
- สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
- ยกระดับการบริหารจัดการอาคารหรือโครงการให้ได้มาตรฐาน
- การบริหารจัดการ Outsource และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร

แผนงาน

- แผนยกระดับมาตรฐานการบริการ
     มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบมาตรฐานการให้บริการ พัฒนาบุคลากรของ ธพส. และผู้ให้บริการมีรูปแบบการให้บริการในแนวทางเดียวกัน และสร้างระบบพัฒนาคุณภาพบริการอย่างยั่งยืนในองค์กร
- แผนบริหารจัดการอาคาร
     มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการบริหารจัดการอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการภายในศูนย์ราชการและเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาทรัพย์สินของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
     มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ยกระดับความพึงพอใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ 3 มิติ ด้านการบริหารศูนย์ราชการ ด้านการบริการ และ ด้านการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทันสมัย วัตถุประสงค์

ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

กลยุทธ์

- กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
- กลยุทธ์การบริหารจัดการ Outsource และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร

แผนงาน

- แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

 • มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 • (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ICT
 • (2) ส่งเสริมระบบเครือข่ายสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงาน
 • (3) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเป็นเครือข่ายในลักษณะศูนย์ข้อมูลกลาง
 • (4) วางแผนพัฒนากระบวนงานและระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และ
 • (5) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
- พัฒนาบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถสูง

กลยุทธ์

- พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
- ถ่ายทอดค่านิยม และยกระดับเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- สร้างความภักดีผูกพันแก่บุคลากร

แผนงาน

- แผนบริหารและพัฒนาบุคคล
     มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมาตรฐาน ตอบสนองความพึงพอใจ ความผาสุก และผูกพันของพนักงาน สามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์

ผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม และมีฐานะการเงินมั่นคง

กลยุทธ์

- บริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ
- สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร

แผนงาน

- แผนการเงินงบประมาณ
     มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารเงิน และจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และเพื่อประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

กลยุทธ์

- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี CG&CSR
- ยกระดับ CG&CSR ให้ได้มาตรฐาน
- ยกระดับความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรม

แผนงาน

- แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
     มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลักดันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีลงไปสู่การปฏิบัติ สร้างเครือข่ายดำเนินกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลภายในศูนย์ราชการฯ สนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตามแนวทาง ITA
- แผนความรับผิดชอบต่อสังคม
     มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรยกระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ 3 มิติ ด้านการบริหารศูนย์ราชการ การบริการและการสื่อสาร
- แผนบริหารความเสี่ยง
     มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณภาพ ยกระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยบูรณาการเชื่อมโยงแนวความคิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (GRC)