I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 63 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 63

182 25 ธันวาคม 2563
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 25 ธันวาคม ปี 2563 (งบประจำปี 2564)
260 02 พฤศจิกายน 2563
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 30 ตุลาคม ปี 2563 (งบประจำปี 2563)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 30 ตุลาคม ปี 2563 (งบประจำปี 2564)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 4 พฤศจิกายน ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 18 พฤศจิกายน ปี 2563
ิประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 30 พฤศจิกายน ปี 2563 (งบประจำปี 2564)
297 16 ตุลาคม 2563
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16 ตุลาคม ปี 2563 (งบประจำปี 2563)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 19 ตุลาคม ปี 2563 (งบประจำปี 2563)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16 ตุลาคม ปี 2563 (งบประจำปี 2564)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 19 ตุลาคม ปี 2563 (งบประจำปี 2564)
259 16 ตุลาคม 2563
สถานะ:-
ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประจำปี 2563
ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประจำปี 2564
265 21 กันยายน 2563
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 21 กันยายน ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 25 กันยายน ปี 2563
325 01 สิงหาคม 2563
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 7 สิงหาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14 สิงหาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 19 สิงหาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 20 สิงหาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 21 สิงหาคม ปี 2563
330 01 กรกฎาคม 2563
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 กรกฎาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16 กรกฎาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม ปี 2563
316 02 มิถุนายน 2563
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 มิถุนายน ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 9 มิถุนายน ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 11 มิถุนายน ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 26 มิถุนายน ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 29 มิถุนายน ปี 2563
335 15 พฤษภาคม 2563
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 13 พฤษภาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 18 พฤษภาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 18 พฤษภาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22 พฤษภาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22 พฤษภาคม ปี 2563
383 03 มีนาคม 2563
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 23 มีนาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 4 มีนาคม ปี 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 3 มีนาคม ปี 2563