I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

สมัครงาน

หนังสือให้ความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมัครงาน (แก้ไขเพิ่มเติม)
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดย ธพส. จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ โดยมีระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
  1. ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ธพส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้สมัครงานให้ข้อมูลเพื่อการสมัครงาน
  2. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ธพส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง หรือพันธะผูกพันที่มีต่อ ธพส. และ ธพส. สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากพ้นสภาพพนักงาน
ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ธพส. จะลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ออกจากฐานข้อมูลของ ธพส.
34 17 พฤษภาคม 2567
รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ด้านรับ) ส่วนบัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
31 17 พฤษภาคม 2567
รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ด้านจ่าย) ส่วนบัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
24 17 พฤษภาคม 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารเงินทุน (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 2 อัตรา
94 29 เมษายน 2567
รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 2 อัตรา
115 05 เมษายน 2567
รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารเงินทุน (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 2 อัตรา
184 03 เมษายน 2567
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
162 03 เมษายน 2567
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
325 26 มีนาคม 2567
รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (วิศวกรรมเครื่องกล) ส่วนวิศวกรรม จำนวน 2 อัตรา (สัญญาจ้าง 2 ปี)