I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

สมัครงาน

หนังสือให้ความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมัครงาน (แก้ไขเพิ่มเติม)
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดย ธพส. จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ โดยมีระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
  1. ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ธพส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้สมัครงานให้ข้อมูลเพื่อการสมัครงาน
  2. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ธพส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง หรือพันธะผูกพันที่มีต่อ ธพส. และ ธพส. สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากพ้นสภาพพนักงาน
ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ธพส. จะลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ออกจากฐานข้อมูลของ ธพส.
21 06 ธันวาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
32 24 พฤศจิกายน 2566
ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (วิศวกรรมไฟฟ้า) ส่วนวิศวกรรม (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
41 24 พฤศจิกายน 2566
ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงาน ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ
148 16 พฤศจิกายน 2566
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 2 อัตรา
101 16 พฤศจิกายน 2566
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส หรือเทียบเท่า ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
98 13 พฤศจิกายน 2566
ขยายระยะเวลาการสมัครพนักงานตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส หรือเทียบเท่า ส่วนแผนและโครงการพิเศษ (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
247 29 กันยายน 2566
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนแผนและโครงการพิเศษ (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
191 29 กันยายน 2566
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา