I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สมัครงาน

209 02 กรกฎาคม 2563
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
78 29 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
707 19 มิถุนายน 2563
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สัญญาจ้าง 2 ปี)
242 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
ใบสมัคร รองกรรมการผู้จัดการ
235 28 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
255 16 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง