I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สมัครงาน

85 13 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
68 06 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ส่วนแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล
501 28 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายนโยบายและกลยุทธ์
530 24 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านกากับดูแล รปภ.), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนบริหารการประชุม
496 17 กันยายน 2561
ผู้อำนวยการสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่ระดับ 4 กองอำนวยการ สังกัดศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
467 10 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการประชุม, เจ้าหน้าที่ส่วนแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล