I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สมัครงาน

27 22 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการอาวุโสส่วนช่วยอำนวยการและเลขานุการ
86 28 พฤษภาคม 2562
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
73 28 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนการเงิน ฝ่ายการเงิน
385 28 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายนโยบายและกลยุทธ์
444 24 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านกากับดูแล รปภ.), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนบริหารการประชุม
409 17 กันยายน 2561
ผู้อำนวยการสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่ระดับ 4 กองอำนวยการ สังกัดศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
382 10 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการประชุม, เจ้าหน้าที่ส่วนแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล