I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

สมัครงาน

149 28 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ส่วนตรวจสอบภายใน
71 28 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายนโยบายและกลยุทธ์
231 24 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านกากับดูแล รปภ.), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนบริหารการประชุม
205 17 กันยายน 2561
ผู้อำนวยการสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่ระดับ 4 กองอำนวยการ สังกัดศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
327 23 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดเอกสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
206 10 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการประชุม, เจ้าหน้าที่ส่วนแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล
548 09 มีนาคม 2561
รายละเอียดเอกสาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ