I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

เอกสารสำคัญ ธพส.

13พ.ค. 67

หนังสือรับรองบริษัท ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

29ม.ค. 67

หนังสือรับรองบริษัท ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2567

29ม.ค. 67

ข้อบังคับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

29ม.ค. 67

หนังสือบริคณห์สนธิ

19ธ.ค. 66

หนังสือรับรองบริษัทฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566

26ส.ค. 63

ข้อบังคับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

25มี.ค. 62

มติ ครม.วันที่ 26 พ.ย. 2561

25มี.ค. 62

มติ ครม. วันที่ 25 พ.ค. 2547

17ธ.ค. 61

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.4

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.3