I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

15พ.ค 62

ประกาศเจตจำนงสุจริต

17ต.ค 62

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562

20ธ.ค 61

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฏระเบียบ ปี 2561

20ธ.ค 61

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561

8พ.ย 60

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560

8พ.ย 59

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559

8พ.ย 58

นโยบายกำกับกิจการดูแลที่ดี ปี 2558