I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2564
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2565
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2566
นโยบายที่บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในปี 2564
นโยบายที่บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในปี 2565
นโยบายที่บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในปี 2566
นโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐปี 2564
นโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐปี 2565
นโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐปี 2566
นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมปี 2564
นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมปี 2565
นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมปี 2566
นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นปี 2564
นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นปี 2565
นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นปี 2566
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายปี 2564
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายปี 2565
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายปี 2566
นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ใด (NO Gift Policy) ปี 2564
นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ใด (NO Gift Policy) ปี 2565
ประกาศขอความร่วมมือในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ใด ปี 2564
ประกาศขอความร่วมมือในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ใด ปี 2565