I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

อำนาจหน้าที่

 1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ
 2. พิจารณา กลั่นกรอง/ทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย/แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. รวมทั้งสอบทานกฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี
 3. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
 4. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ของ ธพส. เพื่อให้การดำเนินกิจการของ ธพส. บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 5. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้ (Compliance Unit)
 6. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
 7. กำกับดูแลหรือเสนอแนะให้การดำเนินกิจการของ ธพส. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 8. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปีของ ธพส.
 9. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย