I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณา กำหนด ทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาดของ ธพส. นำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ
 2. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
 3. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของ ธพส. เพื่อให้การดำเนินกิจการของ ธพส. บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 4. กำกับให้มีระบบการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และดำเนินการตามกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางไว้
 5. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาดของ ธพส. ให้เป็นไปตามแผนและเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model SE-AM) และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
 6. กำกับดูแลหรือเสนอแนะให้การดำเนินกิจการของ ธพส. เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาด
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย