I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

เอกสาร ธพส.

17ธ.ค. 61

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

13พ.ย. 61

หนังสือรับรองบริษัท ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.3

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.4