I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารสำคัญ ธพส.

17ก.ย. 62

หนังสือรับรองบริษัท วันที่ 17 กันยายน 2562

20มิ.ย. 62

หนังสือรับรองบริษัทฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

25มี.ค. 62

มติ ครม.วันที่ 26 พ.ย. 2561

25มี.ค. 62

มติ ครม. วันที่ 25 พ.ค. 2547

17ธ.ค. 61

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.4

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.3