I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือ

5มิ.ย. 62

นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

5มิ.ย. 62

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

9ส.ค. 60

คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

18พ.ค. 59

ระเบียบการใช้อาคารและสถานที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

3ก.ค. 57

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)

3ก.ค. 57

คู่มือจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน (ธพส.)

3ก.ค. 57

คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3ก.ค. 57

คู่มือ การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

26ส.ค. 58

คู่มือการปฏิบัติงานความรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

26ส.ค. 58

คู่มืองานดูแลรักษารักษาความปลอดภัย

26ส.ค. 58

คู่มืองานดูแลรักษารักษาความสะอาด

26ส.ค. 58

คู่มืองานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์