I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือ

30ต.ค. 62

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ (ฉบับปรับปรุง 2562 )

5มิ.ย. 62

นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

5มิ.ย. 62

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

3ก.ค. 57

คู่มือจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน (ธพส.)

3ก.ค. 57

คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3ก.ค. 57

คู่มือ การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

26ส.ค. 58

คู่มือการปฏิบัติงานความรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

26ส.ค. 58

คู่มืองานดูแลรักษารักษาความปลอดภัย

26ส.ค. 58

คู่มืองานดูแลรักษารักษาความสะอาด

26ส.ค. 58

คู่มืองานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

18พ.ค. 59

ระเบียบการใช้อาคารและสถานที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

9ส.ค. 60

คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

3ก.ค. 57

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)