I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • โครงการ Innovation Awards ประจำปี 2566 

ข่าวสาร

โครงการ Innovation Awards ประจำปี 2566

04 ธันวาคม 2566 178
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ดร.ธีธัช สุขสะอาด และนายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดนวัตกรรรมโครงการ Innovation Awards ประจำปี 2566 ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและพัฒนากระบวนการมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2566 ณ อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 
ทั้งนี้ DAD ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งการสร้างนวัตกรรมสามารถยกระดับทำให้รัฐวิสาหกิจก้าวข้ามสู่มิติใหม่ในการดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างคุณค่าให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า (Value) สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ในปัจจุบันของลูกค้าผู้รับบริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนกระทั่งเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ