I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บูรณาการจัดการความเสี่ยง 

ข่าวสาร

บูรณาการจัดการความเสี่ยง

29 พฤศจิกายน 2566 183

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ประธานกรรมการบริหาร และนางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุลประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นภาพรวม (Integration) แทนการดูแบบแยกส่วน (Silo) และการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความคิด ตลอดจนมุมมองที่สมดุล จึงได้จัดประชุมหารือร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ ธพส. สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการบูรณาการ GRC ณ ห้องประชุม 4-5 ชั้น 1 อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด