I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ข่าวสาร

ศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

04 ธันวาคม 2566 258

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายไพบูลย์ พลประจักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน เข้าศึกษาดูงานแนวทางการบริหารทุนมนุษย์ ในหัวข้อ ทรัพยากรบุคคลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารระดับสูง ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจขององค์กร และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ด้านการบริหารทุนมนุษย์ของ กฟภ. อาทิ การบริหารทุนมนุษย์ การพัฒนาทุนมนุษย์ สารสนเทศหรือกลไกการขับเคลื่อนสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล ตรีกิจจานนท์ รองผู้ว่าการโลจิสติกส์และบริการองค์กร รักษาการแทนรองผู้ว่าการบริหารองค์กร มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( สำนักงานใหญ่ )