I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

ข่าวสาร

รับตำแหน่งใหม่

21 พฤศจิกายน 2566 258

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายจำเริญ โพธิยอด ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ( เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ ห้องประชุม 4 – 5 อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด