I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 19 ปี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 19 ปี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

01 พฤศจิกายน 2562 450

         คณะผู้บริหาร ธพส. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุน เนื่องในวันครบรอบ 19 ปี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมี นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562