I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้ารับรางวัล Energy Efficiency Award 

ข่าวสาร

ธพส. เข้ารับรางวัล Energy Efficiency Award

31 ตุลาคม 2562 683

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้ารับรางวัล Energy Efficiency Award จากการประกวดเทคโนโลยี “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการนำพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในอาคาร” โดยใช้เทคโนโลยีเยอรมัน (Made in Germany) และใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารยั่งยืน (DGNB) เป็นเกณฑ์ตัดสินการประกวด ซึ่งอาคารธนพิพัฒน์ เป็นสำนักงานแห่งแรกที่ได้รับการรับรองให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารยั่งยืนระดับแพลตตินั่ม (DGNB Certificate in Platinum) ในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council-DGNB) ณ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562