I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

22 ตุลาคม 2562 383

ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำพรวนดิน กำจัดวัชพืช เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณทางเข้าประตู 4 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562