I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ 2 (สัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 4 อัตรา 

สมัครงาน

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ 2 (สัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 4 อัตรา

1,130 18 สิงหาคม 2563

ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ 2 (สัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ 2 (อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ จนถึง 24 ปีบริบูรณ์) จำนวน 1 อัตรา

1.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ 2 (อายุเกิน 24 ปีบริบูรณ์ จนถึง 30 ปีบริบูรณ์) จำนวน 2 อัตรา

1.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ 2 (อายุเกิน 30 ปีบริบูรณ์ จนถึง 45 ปีบริบูรณ์) จำนวน 1 อัตรา

กรอกข้อมูลสมัครงาน

ไฟล์แนบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ 2 (สัญญาจ้าง 1 ปี)