I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

29 05 กรกฎาคม 2565
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 5 กรกฎาคม ปี 2565
38 07 มิถุนายน 2565
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 7 มิถุนายน ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 10 มิถุนายน ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 15 มิถุนายน ปี 2565
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง 15 มิถุนายน ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 21 มิถุนายน ปี 2565
43 25 พฤษภาคม 2565
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 25 พฤษภาคม ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 24 พฤษภาคม ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 31 พฤษภาคม ปี 2565
43 11 พฤษภาคม 2565
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 11 พฤษภาคม ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 12 พฤษภาคม ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 3 พฤษภาคม ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 6 พฤษภาคม ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 23 พฤษภาคม ปี 2565
43 22 เมษายน 2565
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22 เมษายน 2565
46 01 เมษายน 2565
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 28 เมษายน 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 29 เมษายน 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 เมษายน 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 11 เมษายน 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 21 เมษายน 2565
84 22 มีนาคม 2565
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22 มีนาคม 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22 มีนาคม 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 29 มีนาคม 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 9 มีนาคม 2564
67 21 กุมภาพันธ์ 2565
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 21 กุมภาพันธ์ ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22 กุมภาพันธ์ ปี 2565
151 02 กุมภาพันธ์ 2565
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2 กุมภาพันธ์ ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2 กุมภาพันธ์ ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 7 กุมภาพันธ์ ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 9 กุมภาพันธ์ ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง14 กุมภาพันธ์ ปี 2565