I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

193 15 ธันวาคม 2564
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 15 ธันวาคม 2564
183 26 ตุลาคม 2564
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 26 ตุลาคม 2564
186 23 มิถุนายน 2564
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 23 มิถุนายน 2564
344 01 มิถุนายน 2564
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 มิถุนายน 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 11 มิถุนายน 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16 มิถุนายน 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 21 มิถุนายน 2564
ประกาศยกเลิก แผนจัดซื้อจัดจ้าง 21 มิถุนายน 2564
193 01 เมษายน 2564
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 เมษายน 2564
413 04 มีนาคม 2564
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 4 มีนาคม 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง12 มีนาคม 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 8 มีนาคม 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 23 มีนาคม 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 30 มีนาคม 2564
400 19 กุมภาพันธ์ 2564
สถานะ:-
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
376 08 กุมภาพันธ์ 2564
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 8 กุมภาพันธ์ ปี 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22 กุมภาพันธ์ ปี 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 18 กุมภาพันธ์ ปี 2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22 กุมภาพันธ์ ปี 2564
382 28 มกราคม 2564
สถานะ:-
ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
383 22 มกราคม 2564
สถานะ:-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22 มกราคม ปี 2564