I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • รายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเผยแพร่ผลประเมินการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2561

การเผยแพร่ผลประเมินการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2560