I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บรรยายพิเศษ “แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยง และ Global Risk” 

ข่าวสาร

บรรยายพิเศษ “แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยง และ Global Risk”

22 พฤศจิกายน 2566 340

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายจำเริญ  โพธิยอด ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมด้วยคณะกรรมการ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยง และ Global Risk” โดยมี บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม 4-5 ชั้น 1 อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม และความตระหนักรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์กร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยคณะกรรมการ ธพส. จะมีหน้าที่ในการกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตามเกณฑ์การประเมินผลของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการบรรยายดังกล่าวครอบคลุมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้