I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 กรมบัญชีกลาง 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 กรมบัญชีกลาง

09 มกราคม 2562 210

         นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการรักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562