I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  •  ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ข่าวสาร

 ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

09 มกราคม 2562 214

           นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการรักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายภููมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562