I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน 
  • นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2565

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี2562

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฏระเบียบ ปี 2561

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2558