en-US th-TH

ธพส. ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ (Thank You Party) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม ศูนย์ราชการฯ

ในวันนี้ (23 มิถุนายน 2560) ธพส. ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ (Thank You Party) โดยมีคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ และคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในศูนย์ราชการฯ และเพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนประสานความร่วมมือ พร้อมทั้งช่วยระดมความคิดให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนศูนย์ราชการฯด้วยดีตลอดมา ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม ศูนย์ราชการฯ

ธพส. เข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 18 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

ในวันนี้ (9 มิถุนายน 2560) นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 18 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

RSS
12345678910 Last
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒