ธพส. คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2559 ประเภท รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ซึ่งได้รับต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น

             ธพส. คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  ประเภท รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ซึ่งได้รับต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการที่ ธพส. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลสำเร็จของการปิดโครงการต่างๆ และสามารถตอบสนองต่อพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้  นายสุเมธ  ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ยังได้รับเพิ่ม 1 รางวัล   คือ รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น  จากการเข้าดำรงตำแหน่งสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ พลิกฟื้นฐานะองค์กรจากขาดทุนเป็นมีผลกำไร และมีแผนงานโครงการใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มในการสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต  นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำที่มีแนวคิดในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธพส. คว้า  2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2559 ประเภท รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ซึ่งได้รับต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น

15 กันยายน 2559/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒