ธพส. ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ไกล" (DAD Moving Forward Together)

เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ธพส. ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ไกล" (DAD Moving Forward Together) ภายใต้โครงการสร้างความผูกพันของพนักงานแก่องค์กร ตามแผนวิสาหกิจปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมในการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีทิศทางในการทำงานที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน  และเพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมองค์กร เรื่องการให้คำมั่นสัญญาให้เป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนขององค์กร  โดยได้จัดอบรม ณ โรงแรมรอยัล คลิป บีช  จังหวัดชลบุรี 


ธพส. ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ไกล" (DAD Moving Forward Together)

27 กุมภาพันธ์ 2560/Categories: ข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒