en-US th-TH

ธพส. ได้จัดประชุมโครงการรณรงค์กำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ฯ

ธพส. ได้จัดประชุมโครงการรณรงค์กำจัดสัตว์และแมลงรบกวน โดยมีการบรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันสัตว์รบกวน" โดยนายบัญชาการ วินัยพานิช ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักจัดการกากของเสียและสารละลาย กรมควบคุมมลพิษ และแนะนำวีธีการใช้ Application โครงการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน โดยเชิญผู้แทนหน่วยงาน 40 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 เมษายน 2560

ธพส. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ ธพส. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีนายสุวิชญ โรจนวานิช รองประธานกรรมการ ธพส. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์ นายไพบูลย์ พลประจักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี พร้อมผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ธพส. ได้จัดกิจกรรม กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1 ปี 2560

ในวันนี้ (24 เมษายน 2560) ธพส. ได้จัดกิจกรรม กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1 ปี 2560 โดยแต่ละฝ่ายงาน เริ่มนำเสนอผลงานของฝ่ายงานตนเอง และกรรมการผู้จัดการ ได้ประชุมชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม

RSS
12345678910 Last
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒