คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2559

คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

9, ส.ค. 2017
ระเบียบการใช้อาคารและสถานที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ระเบียบการใช้อาคารและสถานที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ดาวน์โหลดเอกสาร

18, พ.ค. 2016
คู่มืองานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

คู่มืองานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

ดาวน์โหลดเอกสาร

26, ส.ค. 2015
คู่มืองานดูแลรักษารักษาความสะอาด

คู่มืองานดูแลรักษารักษาความสะอาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

26, ส.ค. 2015
คู่มืองานดูแลรักษารักษาความปลอดภัย

คู่มืองานดูแลรักษารักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

26, ส.ค. 2015
RSS
123
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒