แบบตอบรับเลี้ยงละศีลอด

แบบตอบรับเลี้ยงละศีลอด

ดาวน์โหลดเอกสาร

23, พ.ค. 2016
แบบฟอร์มขอสำเนาภาพจากกล้อง CCTV

แบบฟอร์มขอสำเนาภาพจากกล้อง CCTV

ดาวน์โหลดเอกสาร

1, มี.ค. 2016
แบบฟอร์มขอดูภาพจากกล้อง CCTV

แบบฟอร์มขอดูภาพจากกล้อง CCTV

ดาวน์โหลดเอกสาร

1, มี.ค. 2016
แบบหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างฯ‏

แบบหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างฯ‏

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น
ขอเรียนว่า ในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และได้มีมติให้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ร่วมกันลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น พิจารณาดำเนินการสร้าง ถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กับถนนกำแพงเพชร ๖ (Local Road) กับถนนวิภาวดี-รังสิต และถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กับถนนประชาชื่น โดยเร่งด่วน  ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างถนนฯ ตามแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

1, ก.ค. 2015
RSS
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒