ติดต่อเรา
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๘๘๘๙

ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่ง

ชื่อ ตำแหน่ง ฝ่าย ส่วน อีเมล์ เบอร์ติดต่อ
นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ - - sumeth@dad.co.th -
นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ - - chatwit@dad.co.th 02-142-2345
นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารงานสนับสนุน - - kriengkrai@dad.co.th 02-142-2244
นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายนโยบายและกลยุทธ์ - - jirasa@dad.co.th 02-142-2333
นายสุรชัย สกุลเตชะธนา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน - surachai@dad.co.th 02-142-2399
นายวรวิทย์ ตั้งบวรวีรกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายใน voravit@dad.co.th 02-142-2281
นางสาวสาวิตรี บุตรพงษ์ เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายใน savitee@dad.co.th 02-142-2396
นางสาวภิญญาพัชร์ พุฒิจักร์พงษ์ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายใน phinyaphat@dad.co.th 02-142-2395
นางสาวแพรทิพย์ น้อยยาโน เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายใน parethip@dad.co.th 02-142-2394
นางฤชุอร ครบสอน เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ฝ่ายการตลาด ส่วนการตลาด 1 ruchuorn@dad.co.th 02-142-2275
นางสาวชุตญา จบกลศึก เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายการตลาด ส่วนการตลาด 1 chutaya@dad.co.th 02-142-2352
นางสาวชมพูนุท ทองจีน เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายการตลาด ส่วนการตลาด 1 chompunut@dad.co.th 02-142-2318
นางสาวทิพรัตน์ ทองเนตร์ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายการตลาด ส่วนการตลาด 1 thippharat@dad.co.th 02-142-2274
นางสาวสิริมา เหมือนกรุง ลูกจ้าง ฝ่ายการตลาด ส่วนการตลาด 1 market.rent@dad.co.th 02-142-2268
นางสาวณัฐรุจา แย้มวงษ์ ลูกจ้าง ฝ่ายการตลาด ส่วนการตลาด 1 market.rent@dad.co.th 02-142-2365
นายศิรัฎช์ ปธานะพานิช ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ส่วนการตลาด 2 sirat@dad.co.th 02-142-2257
นายนวะรัตน์ พึ่งโพธิ์สภ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายการตลาด ส่วนการตลาด 2 navarat@dad.co.th 02-142-2265
นายจิตตินัย เหลือโกศล เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายการตลาด ส่วนการตลาด 2 chittinai@dad.co.th 02-142-2243
นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - worachai@dad.co.th 02-142-2368
นายจตุรชาติ โรจนะประเสริฐกิจ ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - jadurachat@dad.co.th 02-142-2362
นายสราวุฒ เบ็นซู ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายสงกรานต์ ทันรัตนะ ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายธีระศักดิ์ สุวรรณเวียง ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายมนูญ นิลการณ์ ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายอรรถพล ขวัญแก้ว ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายพินิจ ชมฤดี ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายกฤษณะ ชื่นสกุล ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายวีระวุฒิ นามครุฑ ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายบวร กองสัมฤทธิ์ ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายรพีชาญ คำจีน ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายเจนวุฒิ บุญนา ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายนิรันด์ จันทา ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายปรีชา งามชื่น ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายอภินันท์ แสนมนตรี ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายณัฐพงศ์ ปานะพิพัฒน์ ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายธันธวัช แสนโพธิ์ ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายเอกสิทธิ์ ล่ำสัน ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายปรัชญา มีทิพย์ ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายวเรศ จันสมปอง ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายทรงพล เพียรพิจารณ์ ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - dad.maintenance@dad.co.th -
นายจิระศักดิ์ บูรณศิริ ลูกจ้าง ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร - jeeyasak@dad.co.th -
นายรวิกร ลิมปิพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ teerachai@dad.co.th 02-142-2377
นายพรเทพ เตชะพันธ์รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ pornthep@dad.co.th 02-142-2376
นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ ผู้ชำนาญการอาวุโส ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ ratthapong@dad.co.th 02-142-2277
นายฐกันณัสภ์ ยิ่งกุลพิพรรธ ผู้จัดการ ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ tacunnadsapa@dad.co.th 02-142-2276
นายมนตรี พงค์สุวรรณ ผู้จัดการ ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ montree@dad.co.th 02-142-2379
นายราชา อารีหะหมัด ผู้ชำนาญการ ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ racha@dad.co.th 02-142-2380
นายเสน่ห์ ชุ่มปรีชา ผู้ชำนาญการ ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ sane@dad.co.th 02-142-2363
นางสาวมานิตา กิ่งโคกกรวด ผู้ชำนาญการ ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ manita@dad.co.th 02-142-2354
นายทศพร มีประเสริฐ ผู้ชำนาญการ ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ thodsaporn@dad.co.th 02-142-2316
นายพลจักร นิกาญจน์กูล เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ pholjak@dad.co.th 02-142-2271
นายนุกูล กันเกตุ เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ nugoon@dad.co.th 02-142-2369
นางวิภาวี สุรเจริญเวชกุล เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ vipavee@dad.co.th 02-142-2373
นายวันชัย เคนคำ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ wanchai@dad.co.th 02-142-2361
นางสาวฑาริกา สกลนภรัตน์ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ tariga@dad.co.th 02-142-2282
นายสุโรจ จงเจริญยานนท์ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร กองอำนวยการ suroj@dad.co.th 02-142-2367
นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) pakkaporn@dad.co.th 02-142-2371
นายปณิธาน คันธมาศ ผู้ชำนาญการ ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) panitan@dad.co.th 02-142-2370
นางสาวภัณฑ์ภัสสร มัญชุปภาสัณห์ เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) aussorn@dad.co.th 02-142-2284
นายชินรัตน์ หอสุขศิริ เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) chinarat@dad.co.th 02-142-2270
นางสาวธนัชพร ทวีพรสิน เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) thanatchaporn@dad.co.th 02-142-2382
นายรมร เสนาะเมือง เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) ramorn@dad.co.th 02-142-2229
นายชัชชัย อร่ามรุณ เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) chatchai@dad.co.th 02-142-2381
นายมนตรี ศรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) montri_s@dad.co.th 02-142-2228
นายมาณพ กว้างวิทยานนท์ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) manop@dad.co.th 02-142-2374
นายปารินทร์ สีจร เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) parin@dad.co.th 02-142-2375
นางพิมศิณี โลหิตกุล เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) phimsinee_l@dad.co.th 02-142-2356
นายภควัจน์ แยบกสิกิจ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) phakhawat@dad.co.th 02-142-2280
นางสาววัชรินทร์ เสดสีกาง เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) watcharin@dad.co.th 02-142-2215
นายวีรพล ทิณพงษ์ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) weerapon@dad.co.th 02-142-2283
นางสาวไพลิน ภู่เกตุ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) pailin@dad.co.th 02-142-2239
นางสาวธัญญ์ฐิตา ไชยพัฒนนันท์ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) thanthita@dad.co.th 02-142-2366
นายธัชพงศ์ เปรมประยูร เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) tuchapong@dad.co.th 02-142-2212
นางสาวอรุณฉัตร หนูเจริญ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) aroonchat@dad.co.th 02-142-2384
นางสาวปาณิสรา เพ็ชรคง เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) panisara@dad.co.th 02-142-2236
นางสาวปัณชรีย์ สังข์โพธิ์ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร Relation Marketing (RM) phuncharee@dad.co.th 02-142-2357
นายสุรกิจ เมืองแก้ว ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนวิเคราะห์และศึกษาโครงการ surakit@dad.co.th 02-142-2279
นางสาวช้องตะวัน ส่องแสง ผู้ชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนวิเคราะห์และศึกษาโครงการ chongtawan@dad.co.th 02-142-2256
นางสาวณัฐธิดา ชุณศาสตร์ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนวิเคราะห์และศึกษาโครงการ nathtida@dad.co.th 02-142-2286
นางสาวจันทร์จุรี ลีทอง เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนวิเคราะห์และศึกษาโครงการ janjuree@dad.co.th 02-142-2260
นายภคพล ประทุมแก้ว เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนวิเคราะห์และศึกษาโครงการ pakapon@dad.co.th 02-142-2259
นางสาวพรจณัฐ อุบลฉาย เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนวิเคราะห์และศึกษาโครงการ ponjanat@dad.co.th 02-142-2273
นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี - monruedee@dad.co.th 02-142-2289
นางสาวศิริพร มีนาทุ่ง ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี ส่วนบัญชีทั่วไป siripon@dad.co.th 02-142-2292
นางสาวรมิดา กอวิเศษชัย เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายบัญชี ส่วนบัญชีทั่วไป ramida@dad.co.th 02-142-2290
นางสาววนิดา กลัดจันทร์ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายบัญชี ส่วนบัญชีทั่วไป vanida@dad.co.th 02-142-2293
นางสาวอุษณีย์ ดาวลอย เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายบัญชี ส่วนบัญชีทั่วไป usaneed@dad.co.th 02-142-2291
นางกวินกาญน์ อาจสาลี เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายบัญชี ส่วนบัญชีทั่วไป kawinkarn@dad.co.th 02-142-2278
นางสาวอมรรัตน์ สุนทรวร ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี ส่วนบัญชีบริหารและงบประมาณ amonrat@dad.co.th 02-142-2298
นางสาวปรียามาศ พันธุ์เอี่ยม เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายบัญชี ส่วนบัญชีบริหารและงบประมาณ preeyamas@dad.co.th 02-142-2219
นางศศิธยาน์ วรวิกยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน ส่วนการเงิน sasithaya@dad.co.th 02-142-2339
นางสาวจิโรบล สุพรรณพงศ์ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายการเงิน ส่วนการเงิน jirobon@dad.co.th 02-142-2336
นางอัญชลินทร์ จรัสธีรโชต เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายการเงิน ส่วนการเงิน anchalin@dad.co.th 02-142-2348
นางสาวฉวีวรรณ์ คำไพล เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายการเงิน ส่วนการเงิน chaweewan@dad.co.th 02-142-2337
นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ยะรา เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายการเงิน ส่วนบริหารเงินทุน kannikar@dad.co.th 02-142-2350
นางสาวญาณนันท์ ชื่นชมน้อย เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายการเงิน ส่วนบริหารเงินทุน yananan@dad.co.th 02-142-2338
นายกฤตานน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง krittanon@dad.co.th 02-142-2245
นายเอกลักษณ์ อ่อนสอาด เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ekkalak@dad.co.th 02-142-2247
นายเจษฎา แสงไพโรจน์ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง chesadar@dad.co.th 02-142-2248
นายเตชินท์ เดชะบุญศิริพานิชย์ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง tachin@dad.co.th 02-142-2253
นางสาวพุทธชาด ลายประดิษฐ์ ผู้ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ puttachard@dad.co.th 02-142-2246
นายสยาม สุขสมใจ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ siam@dad.co.th -
นายสุเทพ จันทร์เพ็ง ลูกจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ driver@dad.co.th 02-142-2202
นางสุนันท์ สมคิด ลูกจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ sunan@dad.co.th 02-142-2254
นายพิชัย สระกลาง ลูกจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ driver@dad.co.th 02-142-2202
นายฑิฆัมพร หอมสุขศิลจินดา ลูกจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ driver@dad.co.th -
นางสาวเนตรชนก ใหม่แย้ม ลูกจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ netchanok@dad.co.th 02-142-2340
นายบุญเชิด จันทะเดช ลูกจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ driver@dad.co.th 02-142-2202
นายยิ่งใหญ่ ชัยศิรินทร์ ลูกจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ driver@dad.co.th -
นายวันชาติ บูรณะเสรี ลูกจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ driver@dad.co.th 02-142-2202
นางสาวอรุชา นันทิยะกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากร hr@dad.co.th 02-142-2240
นางสาวกนกขวัญ เมืองระรื่น เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากร kanokkwan@dad.co.th 02-142-2251
นางสาวจิรภัทร์ แมลงภู่ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากร jirapat@dad.co.th 02-142-2332
นางสาวยุภาภัทร ธูสรานนท์ เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล yupapat@dad.co.th 02-142-2242
นางสาวสาลีทิพย์ มธุกร เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล saleethip@dad.co.th 02-142-2313
นางสาวภัทรพรรณ ไทยสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล pattarapan@dad.co.th 02-142-2241
นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - pornthep.k@dad.co.th 02-142-2255
นายอรรถนนท์ ก้อนคำ ลูกจ้าง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - attanon@dad.co.th 02-142-2249
นางสาวเสริมศิริ นาคชำนาญ ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ sermsiri@dad.co.th 02-142-2272
นายเอก พลังคะพันธ์พงศ์ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ eak@dad.co.th 02-142-2249
นางสาวนานา ปิยะรังษี ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ nana@dad.co.th 02-142-2250
นายจักราวุธ บำเพ็ญกิจ ลูกจ้าง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ jagravut@dad.co.th 02-142-2221
นายอนุศิษฏ์ คุ้มสวัสดิ์ ลูกจ้าง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (ERP) anusit@dad.co.th 02-142-2294
นายไพบูลย์ พลประจักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย - paiboon@dad.co.th 02-142-2314
นายรัฐภพ พงศ์ชัยประทีป ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติกรรมสัญญาและวินัย ruttaphob@dad.co.th 02-142-2311
นางสาวศรัณี พันธุ์โสภณ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติกรรมสัญญาและวินัย sarannee@dad.co.th 02-142-2315
นายวรรธนะ เหลืออัมพร เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติกรรมสัญญาและวินัย wantana@dad.co.th 02-142-2312
นางสาวดนิตา เพ่งศรี เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติกรรมสัญญาและวินัย danita@dad.co.th 02-142-2317
นางสุทิศา ทองทรัพย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยการและเลขานุการ sutisa@dad.co.th 02-142-2211
นางสาวนิภาวรรณ์ ขจรจิระพันธ์ เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ฝ่ายอำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยการและเลขานุการ nipawan@dad.co.th 02-142-2200
นายสุชาติ ศศิวิมลรัตนา เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายอำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยการและเลขานุการ suchart@dad.co.th 02-142-2329
นางสายทอง พุ่มอิ่มผล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอำนวยการ ส่วนบริหารการประชุม saithong@dad.co.th 02-142-2326
นางสาววรพรรณ พุกจรูญ เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ฝ่ายอำนวยการ ส่วนบริหารการประชุม worapan@dad.co.th 02-142-2334
นางสาวปราณี จันทร์หอม เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายอำนวยการ ส่วนบริหารการประชุม pranee@dad.co.th 02-142-2328
นางสาวปาริฉัตร โถวสกุล เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายอำนวยการ ส่วนบริหารการประชุม parichat@dad.co.th 02-142-2330
นางสาวชัญญาดา ปริธิสาร ลูกจ้าง ฝ่ายอำนวยการ ส่วนบริหารการประชุม chanyada@dad.co.th 02-142-2327
นางสาวสุดารัตน์ ขุนทองจันทร์ ลูกจ้าง ฝ่ายอำนวยการ ส่วนบริหารการประชุม sudarat@dad.co.th 02-142-2335
นางพรรณี นิติศรวุฒิ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง - punnee@dad.co.th 02-142-2288
นางสาววิไลพร พลสง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ส่วนแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล wilaiporn@dad.co.th 02-142-2323
นางสาวพีรนุช สอนเย็น เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ส่วนแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล peeranuch@dad.co.th 02-142-2324
นายอดิศักดิ์ อุดมอนุรักษ์กุล เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ส่วนแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล adisak@dad.co.th 02-142-2355
นางอชิญากรณ์ ทัศพรสรศิลป์ ผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ashiyakorn@dad.co.th 02-142-2347
นางสาวสิรีพิชญ์ สุขผล เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sireepit@dad.co.th 02-142-2349
นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร - gran@dad.co.th 02-142-2266
นางสาวกรวรรน ด่านศิริกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร kornrawan@dad.co.th 02-142-2262
นายสราวุธ วีระนานนท์ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร saravuth@dad.co.th 02-142-2269
นางสาวณกานต์ นวมครุฑ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร nakarn@dad.co.th 02-142-2258
นางสาวอรธีรา คุณพระสุนทร เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร onteera@dad.co.th 02-142-2204
นายภูศิษฐ์ ทองมา เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร phusit@dad.co.th 02-142-2264
นางสาวพิชญาภา หอมชะเอม ลูกจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร pichayapa@dad.co.th 02-142-2203
นายธีรเวช ไทยมณี ลูกจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร teeravach@dad.co.th 02-142-2203
นางสาวชฎาณิศ ฤทธิ์รักษ์โยธิน ลูกจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร chadanit@dad.co.th 02-142-2203
นายสัณฐิติ กาหลง ลูกจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร sanitit@dad.co.th 02-142-2203
นางสาวอภิชญา โพธิกุล ลูกจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร apichaya@dad.co.th 02-142-2203
นางสาวอัมพร ฮั่วจีน ลูกจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร amporn@dad.co.th 02-142-2203
นางสาวปรียานุช แก้วคำ ลูกจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร preeyanuch@dad.co.th 02-142-2203
นางสาวนุจชนก สีทำมา ลูกจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร nuchanok@dad.co.th 02-142-2203
นางสาวปรียาภัทร์ สมบุตร ลูกจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร preeyaphat@dad.co.th 02-142-2203
นางสาวเบญจรัตน์ ใจสะอาด ลูกจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร benjarat@dad.co.th 02-142-2203
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒