en-US th-TH

จ้างสูบล้างบ่อเกรอะภายในอาคารศาลปกครองและอาคารรัฐประศาสนภักดี

Posted on 19, มิ.ย. 2017

งานพัฒนาระบบประเมินและแจ้งซ่อมผ่านอุปกรณ์แท็ปเล็ตติดหน้าห้องน้ำ

พร้อมติดตั้งระบบเสียงในห้องน้ำและพัฒนาระบบแจ้งซ่อม (ServiceD) สำหรับแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือระบบ iOS

Posted on 16, มิ.ย. 2017

งานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในเพื่อทำการสอบทาน

และประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance)

Posted on 16, มิ.ย. 2017

จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและซอฟแวร์

สำหรับการสำรองข้อมูล (Improve Server Backup)

Posted on 16, มิ.ย. 2017

จ้างปรับปรุงและพัมนาระบบ Iprocess

Posted on 16, มิ.ย. 2017
RSS
12345678910 Last
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒