ประกาศสอบราคางานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและ

ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูล (Improve Server Backup)

สถานะการจัดซื้อจัดจ้างเปิด

19 มิถุนายน 2560/Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒