I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ 

ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ

12ธ.ค 60

ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2560 ไตรมาส 3-60

12ธ.ค 60

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 2560

8พ.ย 60

ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-60

8พ.ย 60

ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2560 ไตรมาส 2-60