I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต 

ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

ธพส.
ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน และดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา โครงการลงทุนใหม่ๆ เพื่อมพัฒาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และดำเนินงานภายใต้แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD) ที่มีต่อ ธพส.

     นโยบายที่ 1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนใหม่ด้วยการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาครัฐ และสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่ ธพส. รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล

     นโยบายที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานและชุมชนข้างเคียง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Synergy)

     นโยบายที่ 3 พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ สมรรถนะ ของบุคลากร เสริมสร้างวัฒธรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการ

วิสัยทัศน์ (Vison)
     เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ (Missions)

  1. สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
  2. พัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

  1. สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม
  2. เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  3. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ ธพส.
  4. เพื่อให้ ธพส. มีการบริการจัดการอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กร ระยะ 5 ปี (ปี 2560 – 2564)

     เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดให้ ธพส. “เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ธพส. จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปี 2560 – 2564) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ โดยแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ ปฏิบัติผ่านกลยุทธ์และวางแผนงานโครงการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลาและมีหน่วยรับผิดชอบแผนงานโครงการอย่าง ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และแต่ละยุทธศาสตร์มีแผนงานโครงการรองรับ ดังนี

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับองค์กร และเป็นกลไก ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ มี 2 แผนงานรองรับ คือ
     (1) แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการและพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของภาครัฐให้เกิด ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์ประชุมและโรงแรม โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซนซี โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการหน่วยงานในสังกังกระทรวงยุติธรรม และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด เป็นต้น
     (2) แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ เพื่อจัดสรรพื้นที่เช่าภายในศูนย์ราชการฯ ได้อย่างเต็มศักยกภาพและสร้างรายได้เพิ่ม ด้วยการเพิ่มพื้นที่ขาย และ จัดสรรพื้นที่ให้กับผู้เช่าที่เหมาะสม สร้างความสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการทำให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มทักษะความรู้ ผู้ปฏิบัติงาน

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย มี 2 แผนงานรองรับ คือ
     (1) แผนบริหารศูนย์ราชการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ราชการ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาและบริหารจัดการ อาคาร สถานที่ โครงการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงทรัพยากรอาคาร โครงการระบบวิศวกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังานในพื้นที่ศูนย์ราชการ เป็นต้น
     (2) แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อยกระดับควมพึงพอใจและเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาทรัพย์สินภาครัฐ