I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • แผนงานที่สำคัญ 

แผนงานที่สำคัญ

12ธ.ค 60

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2560

12ธ.ค 60

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560-2564)

8พ.ย 60

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2560 รอบ 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย. 2560)

8พ.ย 60

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2560 รอบ 3 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 2560)

8พ.ย 60

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 12 เดือน (ม.ค.- ธ.ค. 2559)

8พ.ย 60

แผนวิสาหกิจ 2560 - 2564

8พ.ย 60

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย. 2559)

8พ.ย 60

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย. 2559)

8พ.ย 60

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 3 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 2559)

8พ.ย 60

แผนวิสาหกิจ 2559 - 2563

8พ.ย 60

ผลงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2558 รอบ 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.58)

8พ.ย 60

แผนวิสาหกิจ 2558 - 2562