I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การกำกับดูแลกิจการ 
  • กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย 

กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

1ต.ค 60

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560

1ต.ค 60

กฎบัตรคณะกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

1ต.ค 60

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560

1ต.ค 60

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

1ต.ค 60

กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2560

1ต.ค 60

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560