en-US th-TH
รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ประจำปี 2559

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

10, มี.ค. 2017
คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2559

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

31, ต.ค. 2016
กรอบนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559

กรอบนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

13, ต.ค. 2016
แผนแม่บทส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559

แผนแม่บทส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

13, ต.ค. 2016
รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

24, มี.ค. 2016
RSS
12
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒