en-US th-TH
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2560 รอบ 3 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 2560)

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2560 รอบ 3 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร

16, พ.ค. 2017
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 12 เดือน (ม.ค.- ธ.ค. 2559)

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 12 เดือน (ม.ค.- ธ.ค. 2559)

ดาวน์โหลดเอกสาร

2, ก.พ. 2017
แผนวิสาหกิจ 2560 - 2564

แผนวิสาหกิจ 2560 - 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

24, ม.ค. 2017
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย. 2559)

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย. 2559)

ดาวน์โหลดเอกสาร

18, พ.ย. 2016
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย. 2559)

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย. 2559)

ดาวน์โหลดเอกสาร

23, ส.ค. 2016
RSS
12
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒