ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

ธพส. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน และดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ๆ เพื่อมพัฒาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และดำเนินงานภายใต้แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD)  ที่มีต่อ ธพส.

นโยบายที่ 1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนใหม่ด้วยการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาครัฐ และสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่ ธพส. รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล  

นโยบายที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานและชุมชนข้างเคียง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Synergy)

นโยบายที่ 3 พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  ด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ สมรรถนะ ของบุคลากร เสริมสร้างวัฒธรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการ รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล

Vison

วิสัยทัศน์

              เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Missions

พันธกิจ

              1. สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน

              2. พัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

              1. สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม

              2. เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

              3. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ ธพส.

              4. เพื่อให้ ธพส. มีการบริการจัดการอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กร ระยะ 5 ปี (ปี 2560 – 2564)

              เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดให้ ธพส. “เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ธพส. จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปี 2560 – 2564) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ โดยแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่านกลยุทธ์และวางแผนงานโครงการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลาและมีหน่วยรับผิดชอบแผนงานโครงการอย่างชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  และแต่ละยุทธศาสตร์มีแผนงานโครงการรองรับ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ  มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับองค์กร และเป็นกลไกในการสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ  มี 2 แผนงานรองรับ คือ (1) แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์ประชุมและโรงแรม โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการหน่วยงานในสังกังกระทรวงยุติธรรม และ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด เป็นต้น (2) แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ เพื่อจัดสรรพื้นที่เช่าภายในศูนย์ราชการฯ ได้อย่างเต็มศักยกภาพและสร้างรายได้เพิ่ม ด้วยการเพิ่มพื้นที่ขายและจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้เช่า        ที่เหมาะสม สร้างความสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการทำให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษาความรู้ผู้ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย มี 2 แผนงานรองรับ คือ  (1) แผนบริหารศูนย์ราชการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ราชการ ประกอบด้วย โครการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่ โครงการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงทรัพยากรอาคาร โครงการระบบวิศวกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังานในพื้นที่ศูนย์ราชการ เป็นต้น (2) แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อยกระดับควมพึงพอใจและเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาทรัพย์สินภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน          เป้าหมายเพื่อมีกระบวนการทำงานและระบบบริหารจัดการได้มาตรฐาน มี 3 แผนงานรองรับ คือ (1) แผนบริหารจัดการอาคาร เพื่อบริหารจัดการงานบริการให้ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียภายในศูนย์ราชการ (2) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายและการตรวจสอบภายใน และ (3) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการปฏิบัติงานแต่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียและเป็นการส่งเสริมภาพลักษ์ที่ดีขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

มีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้และการเติบโต สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย มี 3 แผนงานรองรับ คือ (1) แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา (2) แผนการกับดูแลกิจการที่ดี (CG) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และ (3) แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒