นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

ประธานกรรมการ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

กรรมการ

นายวัชรา ตันตริยานนท์

กรรมการ

นายสาธิต อนันตสมบูรณ์

กรรมการ

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

1 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง และอาจกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ ธพส.ในทุกๆ ด้าน และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด นำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.เห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ

2 กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ธพส.มีการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

3 ทบทวนความพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ ธพส.  รวมทั้งสอบทานกฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี

4 กำกับดูแลการจัดทำคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง และการทบทวนแผน รวมทั้งดูแล ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แผนการจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

5 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมประจำวันของทุกส่วนงาน

6 กำกับดูแล และเสนอแนะผู้บริหารความเสี่ยง (Risk owner) ในการดำเนินงาน เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ และเป็นรากฐานในการส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

7 รายงานการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อ ธพส. อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด และรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรายงานประจำปีของ ธพส.

           8 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒