นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ

กรรมการบริหาร.

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์

กรรมการบริหาร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 

1 พิจารณากลั่นกรอง ทบทวนยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนวิสาหกิจ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีให้ครบถ้วน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ

2 พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท       แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

3        พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา

1)      จัดทำ/แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

2)      แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน

3)      เสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ

4)      การดำเนินการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ   จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด

5)      การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป

6)      การนำทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์  

4 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

5 นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ หรือพิจารณา  


 

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒