en-US th-TH

นายสุวิชญ  โรจนวานิช
ประธานกรรมการบริหาร

 

 

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการบริหาร

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ

กรรมการบริหาร.

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 1 พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

 2 พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา

        1) จัดทำ/แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

        2) แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน

        3) แผนวิสาหกิจ และแผนดำเนินงานประจำปี

        4) เสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ

        5) การดำเนินการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ  จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด

        6) การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป

        7) การนำทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์

 3 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

 4 นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ หรือพิจารณา


สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒