en-US th-TH
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

ประธานกรรมการ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

กรรมการ

นายสุธนัย  ประเสริฐสรรพ์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

1. กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส.    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ ธพส.

2. กำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ ธพส.

3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.

4. ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส.

5. แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร

  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒