นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

ประธานกรรมการ

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

กรรมการ

 นายสุธนัย  ประเสริฐสรรพ์

กรรมการ

นางกรศิริ พิณรัตน์

กรรมการ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

1 กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ ธพส.

2 กำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ ธพส.

3 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.

4 ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส.

5 แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร

6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

7 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา


สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒