นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

ประธานกรรมการ

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ

กรรมการ

นายชนินทร์  จงเจริญยานนท์

กรรมการ

นายสุเมธ  ดำรงชัยธรรม

กรรมการ

นายอรุณชัย ภัทรานนท์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

1 กลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. /ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

2 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

3 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ

4 พิจารณา กลั่นกรอง/ทบทวน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส.พิจารณา

   1) แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.

   2) โครงสร้างองค์กรของ ธพส.

   3) โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน

   4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี รวมทั้งค่าตอบแทนสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง 

5 ทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย /แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธพส.  รวมทั้งสอบทานกฎบัตร ให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี

6 ติดตามการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

           7 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒