นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

ประธานกรรมการ

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการ

นางกรศิริ พิณรัตน์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

1 พิจารณา กลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

   1) แผนงานของกรรมการผู้จัดการ ธพส.

   2) หลักเกณฑ์การประเมินผล และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ธพส. ตามกรอบระยะเวลาในสัญญา โดยคำนึงถึงเป้าหมาย ความสำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน อันเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตามภาระงานของ ธพส.

2 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ได้ตกลงไว้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ

3 เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการ ธพส. ต่อคณะกรรมการ ธพส.

4 เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับกรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นรายปี

           5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒