en-US th-TH
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการ ธพส.

นายสุวิชญ โรจนวานิช

รองประธานกรรมการ ธพส.

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการ ธพส.

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ

กรรมการ ธพส.

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

กรรมการ ธพส.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

กรรมการ ธพส.

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

กรรมการ ธพส.

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์

กรรมการ ธพส.

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

กรรมการ ธพส.

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

กรรมการและเลขานุการ

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒