นายชลัช ชินธรรมมิตร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

กรรมการตรวจสอบ

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่

1 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินนั้นได้จัดทำอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนเชื่อถือได้

2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี  และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3 สอบทานการดำเนินงานของ ธพส. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ธพส.

4 สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบ ภายใน  กำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน  รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของจำนวนและทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม

5 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน  แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร  และคู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน

6 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ ธพส.

7 พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน 

8 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ธพส.

9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของ ธพส.

10 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ


สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒